لیست اخبار صفحه :1
کلیپ روز آزمایشگاه تهیه شده در مرکز قلب تهران

کلیپ روز آزمایشگاه تهیه شده در مرکز قلب تهران

به مناسبت 30 فروردین روز میلاد حکیم جرجانی که روز علوم آزمایشگاهی نامگذاری شده است، کلیپی برای قدردانی از زحمات کارکنان آزمایشگاه مرکز قلب تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته شد.

    تنظیمات قالب