برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
امور مالی
مدیر امور مالی:
خانم فرشیده امین زاده
 
 
مرکز قلب تهران از نظر اداری و مالی مستقل بوده و واحد امور مالی تحت نظارت و سرپرستی مدیر امور مالی وظیفه کنترل و نظارت بر درامد ها و هزینه های بیمارستان و مطابقت انها با قوانین و مقررات جاری دانشگاه و وزارت بهداشت را به عهده دارد.
واحدهای زیر مجموعه امور مالی عبارتند از:
بیمه گری و درامد، حسابداری و صندوق، ترخیص بیماران بستری، برنامه ریزی و بودجه، کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه، پرداخت و صدور چک، اموال، حقوق و دستمزد
پاره ای از وظایف و امور جاری واحد امور مالی به شرح زیر میباشد:
• برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف مرکز
• نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی مرکز با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی
• بکار گیری نظام های مالی پیشرفته به منظور استفاده بهینه از منابع
• مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی و کنترل هزینه ها
• نظارت بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی اموال مرکز
• همکاری با دستگاه های نظارتی (دیوان محاسبات و حسابرس منتخب هیات امنا و...) 
• درخواست وجه از خزانه به منظور ایجاد گردش مالی
• نظارت بر عملکرد مالی موسسه
• نظارت بر اجرای صحیح قوانین ، مقررات ودستورالعمل ها.
• تشکیل پرونده مالی برای کلیه بیماران بستری 
• دریافت کلیه منابع مالی حاصل از درامد های اختصاصی و انتقال به حساب خزانه
• پرداخت کلیه هزینه های جاری بابت خرید انواع تجهیزات و اموال و همچنین خدمات و دیگر نیازهای عام مرکز
• عقد قراردادهای مختلف خرید خدمات و کالا
• عقد قراردادهای همکاری پرسنل و پزشکان
• عقد قراردادهای مشارکت و همکاری با سازمانهای بیمه و خدمات درمانی پایه و تکمیلی و خاص سازمانها
 
واحد اعتبارات
• گرد آوری منابع لازم به منظور پیش بینی درآمد های مرکز • تهیه بودجه نقدی مرکز
• تنظیم و صدور درخواست وجه از خزانه
• نظارت بر تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود
• نظارت بر پیگیری های لازم جهت وصول به موقع مطالبات مرکز و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه
• اقدامات لازم جهت جلوگیری از سوخت شدن درآمد ها و گزارش مستمر نتیجه اقدامات به مقام مافوق
• نظارت بر نگهداری اوراق بهادار تحویلی به مرکز نظیر سفته ، چک های تضمینی و ضمانت نامه های بانکی
• ارتباط و هماهنگی با مدیریت بودجه جهت هماهنگی تخصیص اعتبار
• هماهنگی با مدیریت بودجه در جهت تهیه بودجه تفصیلی
• هماهنگی با اداره دفتر داری در هنگام بستن حساب ها و تعیین مانده وجوه مصرف نشده
• تهیه گزارشات مالی جهت اتخاذ تصمیم مدیران و مسئولین دستگاه
• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 
 
حسابداری پرسنلی
• جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آیین نامه ،دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین مرکزو به روز نمودن آن ها • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه شاغلین مرکز 
• صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد شاغلین مرکز و سایر پرداخت های  مربوط به کارکنان شاغل از جمله اضافه کار ، کارانه ، محرومیت از مطب  و...
• ارسال درخواست وجه حقوق به خزانه
• پرداخت کلیه کسورات کارکنان به سازمان های ذیربط از قبیل : سازمان تامین اجتماعی ، سازمان مالیاتی ، بیمه خدمات درمانی ، بانکها و...
• تهیه و تنظیم سند پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی و کارکنانی که به هر طریقی از مرکز خارج می شوند. ( انتقال ، استعفا ، پایان خدمت و...)
• تهیه و تنظیم اسناد علی الحساب و پیش پرداخت ها به پرسنل و پزشکان و تسویه آنها
• بررسی و انجام کلیه مکاتبات اداری با سایر دستگاه ها در خصوص شاغلین مرکز 
• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 
 
 واحد درآمد
• درخواست وجه درآمد های ارسال شده به خزانه و انتقال آن به حساب های مربوطه مرکز  • ثبت و کنترل ماهیانه وضعیت جذب درآمد های اختصاصی با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه های پیشنهادی و تهیه گزارش آماری تحلیلی
• نظارت و کنترل بر صورتحساب های بانکی درآمدی حساب های مرکز
• تهیه و تنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز مقامات مرکز و سایر نهاد های نظارتی
• ثبت وکنترل دقیق و روزانه درآمد ها در نرم افزار جامع ثبت درآمد های مرکز
• ارسال فیش های مربوط به کسورات کسر شده به ذینفعان
• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 
 
 واحد صدور چک
• صدور چک های اسناد تحویل شده به واحد  • پیگیری و تحویل چک های صادره به صاحبان آن ها در اسرع وقت
• الصاق موارد تایید پرداخت و ضمائم مربوط به سند ها و تحویل اسناد به بایگانی جهت بایگانی نمودن آنها
• پیگیری و مساعدت تکمیل امضاء های اسناد حسابداری به منظور پرداخت و آماده شدن چک
• کنترل چک های جابجایی،واریز به حساب و تحویل چک های مربوطه به بانک جهت عملیات برداشت
• صدور چک های اسناد صادره توسط دایره صدور سند
• الصاق موارد تائید پرداخت به سند های مربوطه
• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 
 
واحد رسیدگی - بررسی و نظارت مالی
• انجام رسیدگی به اسناد و مدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود طبق  قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و دستور العمل مربوطه • گرد آوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی مطابق قوانین دستورالعمل مربوطه
• رسیدگی به اسناد تنخواه گردان، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها 
• رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی
• بررسی اسناد واخواهی شده اسناد هزینه ای
• ثبت و ضبط و نگهداری اسناد حسن انجام کار و پیش پرداخت(اعم از سفته و ضمانتنامه ها) و مطابقت آنها با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و ائین نامه ها
• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 
 
واحد اموال
• نظارت بر پلاک کوبی اموال و ثبت در نرم افزار • بررسی و مغایرت گیری دارائی های ثابت طبق اموال با تراز حسابداری طبق نرم افزار نظام نوین مالی
• اعمال نظارت بر هرگونه تحویل و تحول دارائی های ثابت بین واحد های مرکز
• نظارت و بررسی  هرگونه جابجایی (تغییر مکان) و فروش دارائی های ثابت به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات
• شناسایی و اصلاح کدهای مصرفی و اموالی در نرم افزار نظام نوین مالی وسامانه سدا
• پاسخگویی به در خواست ها و مکاتبات مراجع ذیصلاح
• کنترل و نظارت بر نگهداری دارائی های ثابت و محاسبه استهلاک آنها
• نگهداری اسناد مالکیت و مستندات مربوط به اموال منقول و غیر منقول
• فروش و برگزاری مزایده اموال اسقاط طبق مقررات و آئین نامه ها
• تهیه و تحویل فرم شماره 16 به واحد ها و نظارت مستمر بر آن
• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 
 
واحد دفتر داری
• تهیه و تنظیم صورتحساب های مالی و تهیه عملکرد برنامه های جاری ،اختصاصی و ردیف های ابلاغی • ارسال ماهیانه و نهائی صورتحساب های مالی به مراجع ذیصلاح ناظر از قبیل دیوان محاسبات و حسابرس دانشگاه و وزارت دارائی
• نظارت بر گزارشات اسناد مالی(معین-روزنامه –کل) در سیستم نرم افزاری
• نظارت،تهیه و تنظیم حساب های اعتباری و بودجه ای
• تهیه تراز عملیاتی مرکز
• کنترل ،تهیه و تنظیم گزارشات تراز ماهانه
• کنترل مدارک تراز ماهانه
• کنترل گزارش  مدارک بستن حساب ها در پایان دوره مالی
• تهیه و کنترل گزارشات عملکرد حساب ها در پایان دوره مالی
• کنترل و نظارت بر صدور اسناد حسابداری طبق گزارشات مالی
• ثبت سیستم سناما (اکسمل)
• انجام صورت مغایرت بانکی ماهیانه
• ثبت مطالبات و بدهی(سیستم سماد)
• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق 
 
واحد بایگانی
• بایگانی اسناد حسابداری و تکمیل ضمائم آنها • پیگیری و کنترل امضاهای اسناد در جهت تکمیل اسناد حسابداری
• تشکیل پرونده پرسنلی و بایگانی نمودن آنها
• انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق
 
 
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب