برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت آموزشی
معاونت آموزشی

معاون آموزشی مرکز قلب تهران: دکتر مهدی مهرانی
مرتبه علمی: استادیار
متخصص قلب و عروق
 
این واحد در طبقه منفی یک ساختمان مرکز قلب تهران قرار گرفته است.
تلفن: 69-88029600

- نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی بخش ها
- نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیات علمی در بیمارستان 
- نظارت بر حسن اجرای ضوابط آموزشی و اصول رفتار حرفه ای در بیمارستان
- همکاری با دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه در اجرای ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی
- تدوین و حمایت از طرح های مربوط به توسعه آموزش در بیمارستان
- همکاری در تقسیم و معرفی فراگیران به بخش های آموزشی بیمارستان با هماهنگی معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی براساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان 
- نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی در موارد لازم
- تهیه گزارش فعالیت های آموزشی بیمارستان برای مراجع بالاتر
- برنامه ریزی و نظارت بر آموزش تئوری و عملی دانشجویان پزشکی در بخش های مختلف خصوصاً با تاکید بر کار عملی در موارد عمومی و اورژانس
- انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان

- توجه بر بالنده سازی اعضای هیئت علمی
- اولویت دادن به مدیریت ریسک و تعالی آموزش
- تمرکز بر تکنولوژی آموزشی
- مهم بودن ارتباط با دانش آموختگان
- تاکید بر ارتباطات بین المللی و تبادل دانشجو

تنظیمات قالب