برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت پذیری اجتماعی چهارچوبی اخلاقی است برای هر فرد یا سازمان، تا با حساسیت در مورد مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی رفتار نماید. تلاش برای انجام مسئولیت اجتماعی به افراد، سازمان ها و دولت ها کمک می نماید تا نقش و تاثیر مثبتی در توسعه پایدار یک جامعه داشته باشند.
در دنیای امروز با توجه به تغییرات سریع در عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ افزایش چالش های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی؛ افزایش عوام گرایی؛ و کاهش میزان اعتماد و اعتبار افراد و سازمان ها موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
افراد جامعه، خانواده ها، گروه های مردمی، سازمان های دولتی و خصوصی، سازمان های جامعه مدنی و دولت همگی می توانند با پذیرش و اعمال تعهدات فردی و سازمانی کمک شایانی به حفظ کرامت انسانی، برقراری عدالت، کاهش تبعیض، کاهش فقر و آسیب های اجتماعی، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت روحی و جسمانی، گسترش اخلاق و احترام به هم نوع و محیط زیست، توسعه پایدار، ایجاد و حفظ صلح، استفاده مطلوب از منابع، … نمایند.
هر کدام از ما به عنوان یک فرد و یا عضوی از یک گروه و یا سازمان می توانیم با انجام اقدامات کوچک در ترقی وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی جامعه مان نقش فعال داشته باشیم. این اقدامات کوچک می تواند از طریق اقدامات فردی به صورت تهیه ویلچر برای افراد نیازمند  تا ساخت بیمارستان توسط شرکتی خصوصی را شامل شود.
وسیع بودن طیف مسئولیت پذیری اجتماعی این فرصت را برای علاقه مندان فراهم می آورد تا بتوانند دغدغه های خود را دنبال نمایند. آنچه لازم است وجود بستری مطلوب برای اعمال فعالیت های مسئولیت پذیری در همکاری با ذینفعان مختلف می باشد. ایجاد چنین بستری از طریق آموزش های مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت پذیری اجتماعی و ترویج فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی امکان پذیر می باشد. 
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب