برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه هفتگی درمانگاه

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

جراحی قلب

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

اکو کاردیو گرافی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

دپارتمان نارسایی قلبی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

کلینیک آنالیز پیس میکر

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

بخش بازتوانی قلبی

ساعت حضور: (13:00 - 18:00)

دپارتمان ورید

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

جراحی قلب

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

اکو کاردیو گرافی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

دپارتمان نارسایی قلبی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

کلینیک آنالیز پیس میکر

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

جراحی قلب

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

اکو کاردیو گرافی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

دپارتمان نارسایی قلبی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

کلینیک آنالیز پیس میکر

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

جراحی قلب

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

اکو کاردیو گرافی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

دپارتمان نارسایی قلبی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

کلینیک آنالیز پیس میکر

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

جراحی قلب

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

اکو کاردیو گرافی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

دپارتمان نارسایی قلبی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

کلینیک آنالیز پیس میکر

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

بخش بازتوانی قلبی

ساعت حضور: (13:00 - 18:00)

دپارتمان ورید

ساعت حضور: (07:00 - 12:00)

اکو کاردیو گرافی

ساعت حضور: (07:00 - 18:00)

تنظیمات قالب