برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

وظایف دپارتمان بیماران بین الملل
1- پاسخگویی به سئوالات مربوط به خدمات و مراقبتهای درمانی این مرکز از طریق اینترنت و تلفن 
2- انتقال مدارک و پرونده پزشکی بیمار از قبیل آزمایشها و عکسهای رادیولوژی و غیره به این مرکز جهت بررسی وضعیت بیمار قبل از ورود بیمار به مرکز قلب تهران
3- آموزش و توضیح به بیماران و خانواده های آنها در مورد نقش آنها در مراقبت از بیماران قلبی و ارائه اطلاعات آموزشی مربوط به روند درمان و داروهای مورد نیاز و مراقبتهای مداوم بیمار
4- احترام به بیماران با رعایت حقوق آنها و حفظ محرمانه بودن امور شخصی آنها
5- اختصاص یک واحد مجزا تحت نظارت رئیس و مدیر مرکز قلب با حضور مداوم یک کارشناس جهت انجام امور بیماران از پذیرش تا ترخیص
6- ارائه مدارک و گزارش های پزشکی و صورتحساب به زبان انگلیسی به بیماران درحین ترخیص
 
 
 
تنظیمات قالب