THC

111

صندوق رفاه 

به منظور رفاه حال همکاران از ابتدای سال 1381 این صندوق توسط تعدادی از همکاران و مسئولین مرکز تأسیس و نسبت به پرداخت وام اقدام شد که در ابتدا از مبالغ کم شروع  و به تدریج افزایش یافت.