THC

111

سمعی بصری

عکاسی و فیلمبرداری از همایش ها و مراسم های مختلف و تهیه و تدوین فیلم ها و تهیه کلیپ های مختلف، طراحی و تهیه بنر، پوستر، پمفلت در مناسبت های مختلف انجام می شود. تهیه عکس، خبر و گزارش از مراسم ها و بارگزاری در سایت مرکز و دانشگاه ازاقدامات این واحد می باشد.