THC

111

امور مناسبتی

مناسبتهای خاص اعم از شهادت ها، اعیاد و غیره از طریق نصب بنر و پوستر در مکان های عمومی یادآوری می شود. در مناسبت های تقویمی بیمارستان به عنوان مثال روز رادیولوژی، روز دندانپزشکی، روز حسابداری و غیره در واحد های مختلف مرکز حضور یافته و با اهدای گل و شیرینی از پرسنل آن واحد تقدیر می شود و در برخی موارد با تهیه کلیپی، خدمات آن واحد برای دیگر واحدها نمایش داده می شود.