THC

111

پاسخگویی به مراجعین 
این واحد روزانه بطور معمول پاسخگوی بسیاری از مراجعین می باشد که به منظور طرح مسائل مختلف از قبیل پیشنهادات، انتقادات، سئوالات و... به این واحد مراجعه می نمایند.


 رسیدگی به شکایات 
این واحد مأمنی مناسب برای طرح شکایت بیماران و همراهان آنها می باشد که پرسنل این واحد همواره سعی بر این دارند که با حوصله، ارباب رجوع را به آرامش دعوت کرده و مشکل وی را حل و فصل کنند در برخی موارد نیز جهت پیگیری بیشتر به مسئولین مربوطه ارجاع داده می شوند.