THC

111

دفتـر پرستـاری


پرستاری در مرکز قلب تهران جنبه های بسیار زیادی را در بر گرفته و فرصت های کاری بسیار خوبی را برای پرستاران ایرانی ارائه می دهد . بخش پرستاری و پرستاران در کنار یکدیگر بخشی از ترکیب غنی پرستاری را تشکیل می دهند که ارائه کننده خدمات جامع و مراقبت های شایسته در سطح استانداردهای جهانی می باشد .
بخش پرستاری این مرکز بر اساس خدمات مبتنی بر شواهد بنا شده و استانداردهای آن متناسب با استانداردهای بین المللی می باشد .

 توسعه کادر پرستاری :

توسعه حرفه ای کادر پرستاری ما بر مبنای ارائه خدمات عالی می باشد . بخش آموزش و پژوهش پرستاری (NER) اساس خدمات پرستاری در این مرکز استراتژی ما برای ارتقای استانداردها و خدمات مطلوب برای بیماران و تعهد به توسعه حرفه ای می باشد . هدف اولیه ما ، مشارکت در توسعه حرفه پرستاری در ایران از طریق همکاری با دانشگاه تهران و سایردانشگاه های کشوری است . به علت وجود بسیاری از برنامه های تخصصی، بخش پرستاری این مرکز به عنوان مرکز ممتاز در خاور میانه شناخته شده است .

 نیروی انسانی و اولویت های پرستاری :

تیم گزینش مرکز قلب تهران به طور مستمر پرسنل پرستاران واجد صلاحیت با تجربه و جوان را جهت استخدام، مورد ارزیابی قرار می دهد . در این بیمارستان بیش از 473 پرستار مشغول به کار هستند در عین حال امور پرستاری رکن اساسی این بخش را تشکیل می دهد و فعالیت هایی را از طراحی تا سازماندهی به عهده دارد . به این ترتیب ، نوعی محیط دوستانه برای بیماران نیز فراهم می شود ، همچنین فضایی ایجاد می شود که بخشی از پیشرفته ترین انواع تکنولوژی در بالین بیمار مورد استفاده قرار می گیرند . از آنجا که امنیت بیماران دارای اولویت است ، با بهره گیری از اشخاص ، منابع و تکنولوژی صحیح، بهترین مراقبت ها ، به ویژه در زمینه های قلبی و مراقبت های ویژه ارائه می شود . این حوزه های تخصصی نیازمند سطوح بالای مهارت و تخصص به ویژ در مراقبت های ثالثیه می باشد. در حال حاضر ، سیستم جامع داده های بالینی به عنوان جدیدترین دستاورد تکنولوژیک بر پاشده است : این زمینه داده های بالینی، ما را قادر به حرکت به سمت سیستم بدون کاغذ ، دسترسی بهتر به اطلاعات بیماران و از همه مهمتر ، صرف زمان بیشتر در بالین بیمار و زمان کمتر برای نوشتن چارت ها کرده است .

 نمودار سازمانی: مشاهده اطلاعات پرستاران :