THC

111

آزمایشگاه مرکز قلب تهران


تقریباً بیش از 900,000 تست آزمایشگاهی بالینی مختلف انجام میشوند . خدمات ارائه شده در این قالب عبارتند از :
- تقریباً 1500 بررسی در روز در بخش بیوشیمی بالینی شامل تمام تست های قلبی اختصاصی
- حدود 270 تست هماتولوژی که به طور روزانه در بخش بیوشیمی بالینی انجام می شوند
- به عنوان نیاز ویژه بیماران قلبی ، بیش از 370 تست انعقادی (به ویژه PT ، PTT) هر روزه انجام می شوند
- بانک خون هر ماه تقریباً 2200 واحد خون آماده می کند . همچنین ، اهدای خون اتولوگ پیش از عمل جراحی برای بیماران واجد شرایط انجام می شود.
- هر روزه حدود 105 نمونه در بخش میکروبیولوژی بالینی آماده و تقریباً 300 تست در بخش ایمونواسی انجام می شوند
-فعالیت های پاتولوژی آناتومیکال شامل آماده سازی نمونه ها با استفاده از رنگ آمیزی روتین و اختصاصی به منظور بررسی های بافتی بعدی می باشد . همچنین سیتولوژی مایعات بدن و سیتولوژی آسپیراسیون با سوزن ظریف انجام می شود.

خدمات

آزمایشگاه مرکز قلب تهران در بخش های زیر به ارایه خدمت می پردازد:
1. آزمایشگاه پاتولوژی بالینی: شامل بخشهای اصلی خون شناسی، انعقاد، بیوشیمی بالینی، هورمون شناسی، میکروب شناسی و آنالیز گازهای خونی می باشد. ماهیانه در حدود صدوپنجاه هزار تست در این قسمت انجام می گردد. در این بخش با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی و کیت های تشخیصی با کیفیت و به روز از معتبرترین شرکت های بین المللی و با به کارگیری روش های کنترل کیفیت دقیق تلاش می شود تا آزمایشات با بیشترین دقت در کوتاهترین زمان ممکن جوابدهی شوند. با تاکید بر تشخیص بیماریهای قلبی و حوادث حاد قلبی ماهیانه بالغ بر ششصد تست آنزیمهای قلبی در این مرکز انجام می پذیرد و به عنوان مرکز ریفرال جهت این تست شناخته شده است. همچنین بررسی تستهای انعقادی به عنوان نیاز اولیه تعداد کثیری از بیماران تحت درمان با وارفارین در این مرکز در حداقل زمان ممکن و با استفاده از کیت های با استاندارد جهانی انجام می گردد که این آزمایشگاه را به مرجعی معتبر در تست های انعقادی بدل نموده است.
2. بخش بانک خون: با توجه به تعدد جراحی های وسیع قلبی در بیمارستان، بررسی سازگاری و پایش خون های دریافتی بیماران در این مرکز با رعایت استانداردهای بین المللی انجام می پذیرد.
3. آزمایشگاه پاتولوژی آناتومیکال: امر تشخیص میکروسکوپی نمونه های بافتی و مایعات بیولوژیک حاصل از جراحی های بستری و سرپایی را با تمرکز بر بیماریهای اختصاصی قلب و توده های قلبی برعهده دارد. در این بخش امکانات مرسوم آزمایشگاه آسیب شناسی و سیتولوژی در دسترس می باشند.
4. آزمایشگاه مولکولار: در این قسمت تست های انتخابی Conventional PCR و Real-time PCR مرتبط با اهداف تشخیصی و تحقیقاتی در زمینه نیازهای روز سیستم بهداشتی درمانی و تشخیص مولکولی مقاومت های آنتی بیوتیکی انجام می گردند.
5. آزمایشگاه میکروسکوپی الکترونی: Transmission Electron Microscope Philips CM120 که از بهترین مدلهای موجود در کشور می باشد آماده پذیرش نمونه های بیولوژیکی، صنعتی و تحقیقاتی می باشد.