THC

111

بخشهای داخلی قلب

بخش داخلی قلب شامل دو بخش CCU و Post CCU می باشد که در ادامه اطلاعات بیشتری در اختیارتان پیرامون هر بخش قرار گرفته است.