THC

111

بیانیه رسالت، چشم انداز و ارزش های مرکز قلب تهران

مرکز قلب تهران یک مرکز آموزشی ، پژوهشی ، درمانی در زمینه بیماری های قلب و عروق وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از نظر آموزشی و پژوهشی تابع ضوابط کلی آموزش عالی و تخصصی پزشکی می باشد . رسالت این مرکز در سه حوزۀ اصلی فعالیت عبارتند از:
-حوزه آموزش :
- تربیت بخشی از نیروی انسانی تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز کشور در زمینه بیماری های قلب و عروق
- بهبود سلامت جامعه از طریق آموزش و ارتقاء سواد سلامت ( پیشگیری اولیه)
حوزه پژوهش :
-  انجام پژوهش های مرتبط با قلب و عروق در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی
حوزه درمان:
- ارائه خدمات با کیفیت و جامع تشخیصی ،درمانی و بازتوانی به بیماران قلبی و عروقی ( با قبول انواع بیمه های درمانی ، بیمه های تکمیلی و آزاد )

چشم انداز (Vision) :

معتبرترین بیمارستان ارائه کننده خدمات آموزشی ، پژوهشی و درمانی در زمینۀ بیماری های قلب و عروق درسطح منطقۀ خاورمیانه .

ارزش ها (Values):

ارزش های مرکز قلب تهران راهنمای ما در مسیر تحقق رسالت بیمارستان است. برترین این ارزش ها عبارتند از :
•    بیمار محوری
•    احترام به کرامت انسانی و رعایت اخلاق حرفه ای
•    حفظ شئونات انسانی و اسلامی
•    صداقت
•    ارائه خدمات با کیفیت و ایمن و منطبق با موازین روزآمد علمی
•    رعایت حقوق کارکنان