THC

111

مدیر اجرایی

حوزه مدیریت اجرایی

حوزه مدیریت اجرایی در مرکز قلب تهران در برگیرنده کلیه واحدهای درمانی ، پاراکلینیک ، پشتیبانی بیمارستان بوده و انجام امور و وظایف اجرایی واحدهای زیر مجموعه نظارت نام دارد .
مدیریت اجرایی در حقیقت حلقه واسط ارتباط بین مدیریت ارشد و واحدهای عملیاتی و اجرایی بوده و وظیفه هماهنگی بین واحدها و ایجاد تسهیلات مناسب جهت انجام امور جاری را بعهده دارد . همچنین نظارت بر حسن انجام امور محوله و تطبیق آنها با قوانین و مقررات و جهت دهی قعالیتها در مسیر اهداف استراتژیک مرکز از اهم وظایف مدیر اجرایی می باشد .
تیم مدیریت اجرایی مرکز قلب تهران مفتخر است که با بهره مندی از نیروهای انسانی مجرب ، متعهد و کارآمد و دلسوز که همگی خود را مانند اعضا ء یک خانواده می دانند در ارائه خدمات درمانی ایمن و مؤثر به آحاد مرکز نیازمند علی الخصوص هموطنان عزیزمان شریک بوده و آرزوی کسب توفیقات روز افزون معنوی برای تک تک همکاران عزیز خدون مرکز قلب را دارد .