THC

111

معرفی معاونت درمان

معاون درمان :
دکتر حسین نویدشرح وظایف معاونت درمان

1. هماهنگی با سایر معاونت های مرکز (پشتیبانی و توسعه، آموزشی و پژوهشی)
2. برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان
3. پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود در بیمارستان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها
4. برنامه ریزی طرح های کوتاه مدت و دراز مدت در حوزه فعالیت مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی باتوجه به امکانات هریک از آنها به منظور ایجاد سهولت پذیرش بیماران و رضایتمندی ارباب رجوع
5. نيازسنجی به منظور افزايش امکانات درمانی بيمارستان و ارائه گزارش به هیات ریسه
6. نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستانها،کلینیکها و پاراکلینیکها
7. پیگیری و نظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص در بیمارستان اعم از بیماران دیالیزی ،دیابتی و....
8. برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور تشخیصی درمانی بیمارستان و بکارگیری نرم افزارهای روز
9. ایجاد هماهنگی های های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی امور در بیمارستان
10. انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
11. مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط
12. بررسی،تجزیه و تحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقای مستمر شاخص های ارزشیابی
13. هدایت گروههای درمانی و روسای بخش بستری از طریق جلسات و کمیته های بیمارستانی
14. سرپرستی گروه های بهداشت و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار استانداردهای مدیریت و زیست محیطی در سطح بیمارستان
15. نظارت برفعالیت آزمایشگاه و داروخانه و بخش های پاراکلینیکی
16. بررسی شکایات مراجعین در حوزه درمان
17. شناسایی پزشکان واجد شرایط و ارائه گزارش به ریاست بیمارستان جهت گزینش و مشارکت در فرایند جذب و بکارگیری آنها
18. نظارت بر نحوه اجرای اقدامات درمانی توسط پزشکان، دستیاران و انترن ها
19. نظارت بر حسن اجرای طرح تکريم و ارزشهای متعالی و طرح انطباق امور پزشکی با شرع مقدس در سطح بيمارستان