THC

111

معرفی ریاست

ریاست بیمارستان:
دکتر 
علی واشقانی فراهانی
پیام ریاست بیمارستان

اكنون که فضای مجازی و وب سایت ها یکی از مهمترین درگاه های ارتباطی محسوب می گردد و همه از طریق این پنجره عريض به دنیای ارتباطات متصل هستند و بسته به نیازهای جاری، در لحظه می‌توانند رویدادهای مختلف را رصد نمایند، مرکز قلب تهران نیز از این قاعده مستثني نبوده و بر آن شدیم تا با ایجاد وبگاه جدید در خدمت همه مخاطبان و گیرندگان خدمت علی‌الخصوص بیماران و گروه های علمی ، آموزشی و پژوهشي باشیم. اميد آن دارم تا از طریق این بستر گسترده در خدمت به آحاد مخاطبین عزیز باشیم .

دکتر علی واشقانی فراهانی
رئیس مرکز قلب تهران