مرکز قلب تهران

بخش علوم پایه

بخش تحقيقات تجربي مرکز قلب تهران در سال 1382 با هدف انجام پروژه هاي تحقيقاتي بر روي حيوانات بزرگ و کوچک راه اندازي و در سال 1384 تجهيز و به مرحله بهره برداري رسيد.
اين بخش با کليه امکانات وتجهيزات پيشرفته ودرحد استاندارد هاي جهاني امکان انجام کليه اعمال جراحي تحقيقاتي قلب وعروق بر روي حيوانات را دارا مي باشد .

امکانات اين بخش شامل :

1) اطاق عمل
2) کت لب
3) آزمايشگاه ميکروسرجري
4) اطاق CSR
5) اكوكارديوگرافي
6) الکتروفيزيولوژي
7) ICU و مراقبتهاي ويژه
8) بخش نگهداري کوتاه وبلند مدت حيوانات آزمايشگاهي

اطاق عمل :

اطاق عمل اين بخش مجهز به تخت عمل با امکان ايجاد انواع حالتهاي ممکن بصورت برقي ، چراغ سيالتيک ، پمپ قلبي عروقي، سيستم RF Ablation ، ماشين بيهوشي و ونتيلاتور، دستگاه الکتروشوک ، سيستم کوتري ، ساکشن سانترال و پرتابل، سيستم مانيتورينگ کامل با امکان مانيتور ينگ قلب و فشار خون invasive و noninvasive و spo2 ، دما و..........
وسايل و ست هاي جراحي قلب ، توراکس ، عروق ، جنرال .

بخش کت لب :

بخش کت لب مجهز به دستگاه آنژيوگرافي ميباشد و امکان انجام کليه کارهاي اندوواسکولار،PCI، مانند کار گذاري استنت و ... را دارا ميباشد. سيستم کامل مطالعات الکتروفيزيولوژي با مانيتورينگ داخلي امکان انجام کليه مطالعات مربوط به آريتمي هاي قلبي و کل سيستم هدايتي قلب را دارا است.

آزمايشگاه ميکروسرجري :

آزمايشگاه ميکروسرجري مجهز به 5 استيشن داراي استريوميکروسکوپ و ستهاي عمل ميکرو با امکان ضبط ديجيتال کليه مراحل در خدمت آموزش جراحان و ساير گروههاي هدف علاقمند و همچنين براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي ميباشد.

اطاق CSR :

اطاق CSR محل بسته بندي و پگ کردن وسايل و ستها و شانهاي عمل مي باشد . دراين بخش وسايل بسته بندي شده و جهت استريل كردن به CSR فرستاده مي شود .
دستگاه اكوكارديوگرافي اين بخش امكان اندازه گيري پارامترهاي عملكرد قلبي را فراهم نموده است. اين دستگاه با دارابودن دو پروب امكان اكوي حيوانات كوچك و بزرگ را ايجاد كرده است.

بخش ICU :

بخش ICU شامل فضاهاي نگهداري حيوانات ودستگاه ونتيلاتور، مانيتورينگ و ساکشن مي باشد . حيوانات بعد از عمل به اين اطاق منتقل شده ومرحله Recovery راطي مي کنند .

محل نگهداري حيوانات :

محل نگهداري حيوانات نيز با دارابودن امكانات تهويه و دماي مناسب و مجهز به قفسهاي استاندارد حيوانات آزمايشگاهي به منظور نگهداري بلند مدت حيوانات کوچک وهمچنين نگهداري کوتاه مدت حيوانات بزرگ طراحي گرديده است .

پروژه هاي تحقيقاتي :

طيف وسيعي از پروژه هاي تحقيقاتي دراين بخش انجام گرديده ويا درمرحله انجام مي باشد .
گوشه اي از فعاليتهاي اين بخش به شرح زير مي باشد .
• بررسي كارايي سلولهاي بنيادي در بهبود عملكرد ميوكارد ايسكميك
در زمينه سلولهاي بنيادي و كاربرد آن در قلب و عروق چندين مطالعه بر روي حيوانات كوچك و بزرگ صورت گرفته و نتايج خوبي حاصل گرديده است.
اولين رويکرد در زمينه سلولهاي بنيادي مربوط به تزريق مستقيم سلولهاي بنيادي به داخل عضله قلب مي باشد که اين کار در دو نوع نمونه حيواني بزرگ و کوچک انجام شده است .
اولين کار درزمينه تزريق سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان به ميوکارد ايسکميک درمدل حيواني خرگوش مي باشد که اين کار خاتمه يافته ونتايج بسيار مطلوبي حاصل شده است.
در ادامه طرح بالا ، طرح ديگري با رويکرد تزريق سلولهاي مزانشيمي به داخل عضله قلب ايسکميک در مدل حيواني گوسفند اجرا شده است که با توجه به ارزشمند بودن کار برروي حيوانات بزرگ نتايج حاصل از آن بسيار قابل استناد مي باشد .
رويکرد ديگر در زمينه سلولهاي بنياد ي استفاده از داربستها در مهندسي بافت قلب مي باشد . اين مقوله چندي است که در دنيا مطرح گرديده وعمده فعاليتهاي محققين در دنيا به اين سمت گرايش يافته است .
اين آزمايشگاه همپاي کشورهاي پيشرفته در زمينه مهندسي بافت قلب طرحي در زمينه کاشت داربست پليمري از جنس نانو الياف که توسط سلولهاي قلبي وسلولهاي اندوتليال پوشيده شده بودند برروي ميوکارد ايسکميک درمدل حيواني گوسفند به مرحله انجام رسانده است.
همچنين از کارهاي صورت گرفته در زمينه آنژيوژنز و ايجاد رگزايي در بافت قلب مي توان به آزمون داروهايي نظير فاکتور رشد فيبروبلاستي و اريتروپويتين اشاره نمود که هر دو خاصيت آنژيوژنز دارند . داروهايي نظير فاکتور رشد فيبروبلاستي که نيمه عمر بسيار کوتاهي دارند لازم است همراه با يک سامانه دارو رساني آهسته رهش تزريق گردند که در طول زمان اثرات خود را آشکار سازند .
در اين زمينه اين آزمايشگاه با همکاري پژوهشگاه پليمر ايران که ساخت اين سامانه را به عهده داشته موفق به آزمايش اين سامانه برروي مدل حيواني گوسفند شد ونتايج مطلوبي نيز گزارش گرديد.
راهبرد آينده اين آزمايشگاه ادامه کاربر روي داروهاي با خاصيت آنژيوژنز مي باشد که از طريق آزمايش داروهاي مختلف بتوان به دارويي دست يافت که بيشترين وبهترين خاصيت رگزايي را داشته باشد . همچنين مهندسي بافت قلب به دليل نو بودن آن ودارا بودن زمينه فراوان کار و نيز امکان حصول نتيجه بهتر در بهبود عملکرد قلب مد نظر اين آزمايشگاه مي باشد . استفاده از داربستهاي پليمري تزريقي نيز از فرايند هاي آينده مي باشد .
از مجموع نتايج طرحهاي گوناگون مي توان اميدوار بود که د ر آينده به راه حلي براي انفارکتوس هاي ميوکارد دست يافت يا حداقل از شدت ضايعات آن کاست که به نوبه خود داراي ارزش فراواني مي باشد .
همچنين استفاده از داروهاي مختلف براي طولاني نمودن مدت باز ماندن گرافت وريدي پس از عمل کرونري باي پس در مدل حيواني گوسفند از فعاليتهاي ديگر مي باشد وراهبرد آينده ، آزمون داروهاي مختلف و به دست آوردن بهترين دارو براي اين منظور مي باشد .

• ايجاد مدل هاي حيواني بيماريهاي قلبي عروقي
هدف از ايجاد مدلهاي حيواني بيماريهاي قلبي عروقي ايجاد يك سامانه شبيه سازي شده و آزمون داروها يا روشهاي گوناگون براي درمان بيماري ميباشد. در حقيقت مدلهاي حيواني طي اين فرآيند استاندارد شده و سپس جهت انجام پروژه هاي مختلف ارائه مي گردد. ايجاد مدلهاي كارديوميوپاتي، آترواسكلروز و ديابت با موفقيت اجرا شده است.
• استانداردسازي اعمال جراحي قلب وتوراکس درمدلهاي حيواني خرگوش، رت و گوسفند
اين اعمال در مرکز با موفقيت انجام گرديده واعمال جراحي قلب وتوراکس درمدل هاي حيواني بصورت استاندارد پياده گرديده است.

ارتباط با دیگر بخش ها و مراکز :

اين بخش به منظور هرچه پربارتر كردن طرحهاي تحقيقاتي خود در ارتباط تنگاتنگي با ساير بخشهاي بيمارستان ميباشد. از جمله اين بخشها ميتوان به آزمايشگاه، پاتولوژي،کت لب، اتاق عمل، راديولوژي، ICU، و CSR بيمارستان اشاره نمود كه در حصول نتيجه طرحهاي تحقيقاتي كمك شاياني به اين بخش مي نمايند.
مرکز قلب تهران در راستاي گسترش فعاليتهاي تحقيقاتي درايران وامکان رابطه با ساير مراکز تحقيقاتي وانتقال تجربيات و امکانات به آن مراکز وهمچنين استفاده از امکانات وتجربيات مراکز ديگر اقدام به امضاي قراردادهاي همکاري وتفاهم نامه هاي تحقيقاتي با مراکز ديگر کرده است.

از جمله مراكزي كه با اين مركز در تعامل علمي بسيار مناسبي هستند پژوهشگاه پليمر وپتروشيمي ايران ، مرکز ملي مهندسي ژنتيک ، دانشگاه تربيت مدرس ، شرکت فن آوري بن ياخته و ... ميباشند .

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در زمينه ساخت انواع پروتزهاي قلبي عروقي وچسبهاي طبي و....... فعاليت دارد و اين مرکز در جهت استفاده وآزمون دستاوردهاي پژوهشگاه اقدام به همکاري با پژوهشگاه پليمر نموده است .
از ديگر مراکزي که تعامل و همکاري خوبي با اين بخش دارند دانشکده فناوريهاي نوين پزشکي ميباشد. اين دانشکده اخيرا با همکاري University college of London(UCL) موفق به ساخت نوع جديدي از استنت هاي پليمري شده است که مراحل آزمونهاي Preclinical آن در اين بخش در حال انجان ميباشد.

دعوت به همکاری:

به منظور گسترش فعاليتها ، واحد تحقيقات تجربي آماده مذاکره و در صورت لزوم امضاي تفاهم نامه با ساير مراکز تحقيقاتي ودانشکده هاي دامپزشکي، پزشکي و داروسازي به منظور همکاري در انجام پروژه هاي تحقيقاتي مي باشد .

پيشنهادات و انتقادات :

بخش تحقيقات تجربي آماده دريافت هرگونه پيشنهاد جهت بهبود امور وهر چه پر بارتر کردن فعاليتهاي پژوهشي مي باشد وبه اين منظور از كليه مراکز تحقيقاتي كه علاقه مند به انجام پروژه هاي تحقيقاتي بر روي حيوانات مي باشند دعوت به همکاري نموده و آماده دريافت واجراي طرحهاي پژوهشي آنها مي باشد.

مطالعه کوهورت تهران
پیوندهای مرتبط