مرکز قلب تهران

گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی این مرکز شامل گروه جراحی ، آنژیوگرافی ، آنژیوپلاستی، الکتروفیزیولوژی و اکوکاریوگرافی می باشد که در ادامه اطلاعات بیشتری کسب می نمائید :

گروه جراحی :

گروه جراحی بخش تحقیقات شامل سه پزشک و یک اپراتوز است که تمام داده های بیماران را قبل ار عمل جراحی، زمان جراحی، بستری در ICU، Post ICU و بخش های جراحی ، جمع اوری و در فرم های اختصاصی وارد می کنند. فرم جمع آوری دیتا با الهام از فرم STS و بر اساس گایدلاین های بین المللی و با توجه به نیازهای داخلی طراحی و تنظیم شده و می شود. پروتکل ها و تعریف های جدید مرتب به اطلاع پزشکان دست اندرکار می رسد. این فرم ها پس از تکمیل برای وارد کردن داده ها به شبکه بیمارستان در اختیار اپراتور قرار می گیرد. پس از گزارش گیری از شبکه، داده ها بازدید شده و پس از رفع اشکال و پاکسازی برای تجزیه و تحلیل آماری و تهیه گزارش آماده می شوند.
دیتابانک جراحی از ابتدای افتتاح بیمارستان در بهمن 1380 به جمع آوری و نگهداری اطلاعات بیماران مشغول است. در این دیتابانک اطلاعات بیش از 41000 جراحی اصلی ثبت شده و بر اساس داده های آن مقاله های متعددی در ژورنال های پزشکی بین المللی به چاپ رسیده است.
مسئول : دکتر پیوند بینا
مشاهده دیتا بانک جراحی
Surgery Data Bank

گروه آنژیوگرافی :

مشاهده دیتا بانک آنژیوگرافی
Angiography Data Bank

گروه آنژیوپلاستی:

شاهده دیتا بانک آنژیوپلاستی
Angioplasty Data Bank

گروه الکتروفیزیولوژی :

مسئول : دکتر اکبرشفیعی

گروه اکوکاریوگرافی :

مسئول : دکتر معصومه لطفی

مطالعه کوهورت تهران
پیوندهای مرتبط