مرکز قلب تهران

لیست اسامی منشی های بیمارستان مرکز قلب


عکس نام و نام خانوادگی بخش
عکس نام و نام خانوادگی بخش
مریم لقمانی درمانگاه
اشرف میر شجاعی درمانگاه
منیژه سیفی درمانگاه
اکرم نفری درمانگاه
خدیجه کوزه گر درمانگاه
فرشته سرابی درمانگاه
فاطمه صالحی درمانگاه
سپیده جلالی درمانگاه
مریم قدیانی درمانگاه
محبوبه رحیمی درمانگاه
  درمانگاه
مونا آیینی درمانگاه
  درمانگاه
زهرا سهرابی درمانگاه
مروارید مدنی درمانگاه
الهه باخدا درمانگاه
مریم فهیمی درمانگاه
مهسا توکلی درمانگاه
  درمانگاه
سپیده میرسادات درمانگاه
مریم داداش زاده درمانگاه
لیلا آریا فر درمانگاه
سمیه پناهی درمانگاه
مریم حسنی درمانگاه
زهره عباسی درمانگاه
مرضیه معرف درمانگاه
  درمانگاه
شیرین انتخابی فرد درمانگاه
زهرا پورابراهیمی درمانگاه
اکرم علیمردانیان درمانگاه
فروغ خانلو درمانگاه
مریم معینی فرد اورژانس
محبوبه راستگو اورژانس
لیلا عبدا.... اورژانس
مهسا رضا سلطانی اورژانس
مرضیه موثق اورژانس
سکینه شادی اورژانس
مرضیه توحیدی اورژانس
  اورژانس
اورژانس
میترا لشگری اورژانس
طیبه صفریان کت لب
نسرین شیراوند کت لب
ندا زارع کت لب
بهار مهدی پناه کت لب
نرجس روحی کت لب
مریم درخشانی کت لب
مهری نوروزی پست کت
غزاله کمالی پست کت
صدیقه قاسمی اتاق عمل
مریم ابراهیم پور اتاق عمل
تهمینه مقدم متین اتاق عمل

لاله حاجی زاده ICU – OH1

سادن یادگاری ICU – OH1
ICU – OH1
معصومه بابایی نژاد ICU – OH2
شهرزاد کاظمی POST ICU1
سیما جهانگیری POST ICU2
پونه باقری سعادت POST ICU3
شفیقه خوش فکر CCU1
فرشته اکبری CCU2
فرشته فکری CU3
فرشته زمانی
CCU3
الهام هادی پور CCU5
شهرزاد طاهرخانی جراحی 1
صدیقه خلیل پور جراحی 2

 ​ جراحی 3
گل آرا قزوینه جراحی 4
جراحی 5
مهناز زبده زنجانی POST CCU1
فاطمه شریف POST CCU2
زیور حسینی POST CCU3
POST CCU4

POST CCU5
محبوبه قجر POST CCU6
بازتوانی
سوسن فخر دوز دوزانی پزشکی هسته ای
مریم صدفیان پزشکی هسته ای
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل