مرکز قلب تهران

لیست اسامی استف های بیمارستان مرکز قلب


عکس نام و نام خانوادگی بخش عکس نام و نام خانوادگی بخش
نسرین حمید آبادی درمانگاه ترانه فولادی اورژانس
مریم واعظ کت لب رقیه رجبی POST CCU7
مریم محمد پور اتاق عمل منیره مقصودی ICU-OH1
نسیم یوسفدهی ICU –OH2 ربابه پورحیدری POST ICU1
فرشته آقا امینی POST ICU2 مریم حسن زاده POST ICU3
معصومه جلالیان CCU1 مریم باقرزاده CCU2
رقیه پناهی نژاد CCU3 فاطمه میرآخورلی CCU4
اکرم باقری CCU5 اعظم سعادت جراحی 1
منصوره ضعیفی جراحی 2 منصوره منوچهری جراحی 3
زینب عشیری جراحی 4 مریم درخشان نیا جراحی 5
فهیمه نصرتی POST CCU1 فرشته جهانگیر POST CCU2
مریم اصغری POST CCU3 نگاه گلشاهی POST CCU4
فاطمه نقی زاده POST CCU5 وحیده آبانگاه POST CCU6
فروزان بهشتی پزشکی هسته ای


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل