مرکز قلب تهران

آزمایشگاه

آزمایشگاه THC شامل دو واحد است :
- پاتولوژی بالینی
- پاتولوژی آناتومیکال
واحد پاتولوژی بالینی اساساً بر اساس نیازهای بیماران قلبی طراحی شده و مسئولیت آنالیز کمی و کیفی و تفسیر نمونه های بیماران شامل بافت ، خون ، ادرار و سایر مایعات بدن رابر عهده دارد . تجهیزات بر اساس قابلیت ارائه نتایج دارای کیفیت بالا و نیز ارائه هر چه سریعتر کارآمد ترین نتایج انتخاب شده است .

شاخه های مختلف این بخش عبارتند از :

- بیوشیمی بالینی
- میکروبیولوژی بالینی
- پزشکی مرتبط با انتقال خون
- هموستاز و ترومبوز
تقریباً بیش از 900,000 تست آزمایشگاهی بالینی مختلف انجام میشوند . خدمات ارائه شده در این قالب عبارتند از :
- تقریباً 1500 بررسی در روز در بخش بیوشیمی بالینی شامل تمام تست های قلبی اختصاصی
- حدود 270 تست هماتولوژی که به طور روزانه در بخش بیوشیمی بالینی انجام می شوند
- به عنوان نیاز ویژه بیماران قلبی ، بیش از 370 تست انعقادی (به ویژه PT ، PTT) هر روزه انجام می شوند
- بانک خون هر ماه تقریباً 2200 واحد خون آماده می کند . همچنین ، اهدای خون اتولوگ پیش از عمل جراحی برای بیماران واجد شرایط انجام می شود.
- هر روزه حدود 105 نمونه در بخش میکروبیولوژی بالینی آماده و تقریباً 300 تست در بخش ایمونواسی انجام می شوند
-فعالیت های پاتولوژی آناتومیکال شامل آماده سازی نمونه ها با استفاده از رنگ آمیزی روتین و اختصاصی به منظور بررسی های بافتی بعدی می باشد . همچنین سیتولوژی مایعات بدن و سیتولوژی آسپیراسیون با سوزن ظریف انجام می شود.

نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل