مرکز قلب تهران

معاونت اجرایی

 

 دکتر علیرضا حاجی قاسمی

 

دکترای عمومی داروسازی 

 

مشاهده CVنظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل