مرکز قلب تهران

میزان خطر ابتلا به بیماری قلبی یا حمله قلبی در شما چقدر است؟


بطور کلی هر چه که میزان کلسترول LDL در خون شما بالاتر باشد و شما تعداد بیشتری از این عوامل خطرزا به غیر از LDL را داشته باشید، به همان اندازه شما در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری قلبی یا یک حمله قلبی میباشید. بعضی از افرادی که از قبل مبتلا به بیماری قلبی بوده اند در معرض خطر بیشتری برای وقوع یک حمله قلبی مجدد میباشند. سایر افرادی که در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری قلبی میباشند عبارتند از مبتلایان به بیماری قند خون یا دیابت (که عامل خطرزای نیرومندی میباشد) و افرادی که ترکیبی از عوامل خطرزای ابتلا به بیماری قلبی را دارند. این مراحل را برای یافتن میزان خطر ابتلا به بیماری قلبی دنبال کنید: 

گام اول : جدول زیر را بررسی کنید و ببینید که چند تا از عوامل خطرزای فهرست شده در زیر را دارید. اینها عوامل خطرزایی هستند که بر روی میزان کلسترول LDL در خون اثر میگذارند.


عوامل خطرزای اصلی


1- استعمال سیگار
2- پرفشاری خون (فشار خون 90/140 میلی¬متر جیوه یا بیشتر، یا مصرف داروهای ضد فشار خون)
3- میزان پایین کلسترول HDL یا کلسترول خوب (کمتر از mg/dl 40)
4- سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی زودرس (ابتلا به بیماری قلبی در پدر یا برادر قبل از 55 سالگی؛ ابتلا به بیماری قلبی در مادر یا خواهر قبل از 65 سالگی)
5- سن (در مردان سن 45 سال یا بیشتر، در زنان سن 55 سال یا بیشتر)
* اگر میزان کلسترول HDL در خون شما mg/dl 60 یا بیشتر باشد، از حاصل جمع کل عدد یک را کم نمایید.
اگر چه چاقی و نداشتن فعالیت بدنی در این فهرست لحاظ نشده است، ولی باید توجه داشته باشیم که این موارد نیاز به اصلاح دارند.

گام دوم : شما چند تا از این عوامل خطرزا را دارید؟
اگر شما دو یا تعداد بیشتری از عوامل خطرزای جدول بالا را دارید، از جدول زیرین که نشان دهنده سطح کلسترول خون شماست به منظور پی بردن به نمره خطرتان استفاده نمایید. نمره خطر، احتمال وقوع حمله قلبی در عرض 10 سال بعدی را نشان داده و به صورت درصد بیان میگردد. (از امتیاز نمره دهی فرامینگهام استفاده نمایید.)


 

گام سوم : از سابقه پزشکی، تعداد عوامل خطرزا، و نمره خطر خودتان برای یافتن احتمال ابتلا به بیماری قلبی یا حمله قلبی مطابق جدول زیر استفاده نمایید.


اگر شما موارد زیر را دارید : شما در این گروه قرار میگیرید :
بیماری قلبی، بیماری قند خون، یا نمره خطر بیشتر از 20% *  طبقه 1- پر خطر
تعداد عوامل خطرزا 2 عدد یا بیشتر و نمره خطر 20- 10%     طبقه2- بیشتری میزان خطر در آینده
تعداد عوامل خطرزا 2 عدد یا بیشتر و نمره خطر کمتر از 10%  طبقه3- میزان خطر در حد متوسط
هیچ عوامل خطرزایی نداشته یا تنها 1 عامل خطرزا دارید       طبقه 4- میزان خطر کم تا متوسط
 
* بدین معنی میباشد که از هر 100 فرد موجود در این گروه در عرض 10 سال بعدی بیش از 20 نفر دچار حمله قلبی خواهند شد.

درمان کلسترول بالای خون


هدف اصلی از درمان پایین آورنده کلسترول خون، کاهش مقادیر کافی LDL به منظور پایین آوردن میزان خطر ابتلا به بیماری قلبی یا ابتلا به حمله قلبی میباشد. هر اندازه که میزان خطر ابتلا به بیماریهای قلبی در شما بالاتر باشد به همان میزان باید مقادیر لحاظ شده برای سطوح اهداف درمانی در شما پایینتر باشند.
دو روش اصلی برای کاهش میزان کلسترول در خون وجود دارد :

تغییرات درمانی در شیوه زندگی [Therapeutic lifestyle changes (TLC)] :

که شامل سه قسمت یعنی یک رژیم غذایی پایین آورنده کلسترول (که به نام رژیم غذایی TLC خوانده میشود)، فعالیت بدنی، و کنترل وزن میباشد. TLC در هر فردی که میزان LDL در خون وی بالاتر از سطوح اهداف درمانی باشد، قابل استفاده است.

درمان دارویی :

اگر مصرف داروهای کاهنده کلسترول ضروری باشند، این داروها همراه با TLC به منظور کمک به پایین آوردن میزان LDL مصرف میشوند.
برای پی بردن به سطوح اهداف درمانی LDL در خودتان، جدول زیر که میزان خطر را طبقه بندی نموده است را ملاحظه بفرمایید.

طبقه 1

، پر خطر؛ در این گروه سطح اهداف درمانی کمتر از mg/dl 100 میباشد. حتی در صورتی که میزان LDL در خون شما کمتر از mg/dl 100 باشد، ضروری است به منظور کاهش میزان خطر بالای ابتلا به بیماری قلبی، تبعیت از رژیم غذایی TLC را شروع نمایید.
چنانچه میزان LDL در خون شما mg/dl 100 یا بیشتر باشد، ضروری است همزمان با رعایت رژیم غذایی TLC درمان دارویی را نیز شروع نمایید.
همچنین اگر میزان LDL در خون شما پایینتر از mg/dl 100 باشد و پزشک شما میزان خطر ابتلا به بیماری قلبی در شما را خیلی بالا تعیین نماید (مثلاً به علت حمله اخیر قلبی در شما یا ابتلای همزمان به بیماری قلبی و بیماری قند خون یا دیابت) در این صورت نیز ضروری است همزمان با رعایت رژیم غذایی TLC ، درمان دارویی را نیز شروع نمایید.

طبقه 2

، بیشترین میزان خطر در آینده؛ در این گروه سطح اهداف درمانی کمتر از mg/dl 130 میباشد. در صورتی که میزان LDL در خون شما mg/dl 130 یا بیشتر باشد، ضروری است رعایت رژیم غذایی TLC را شروع نمایید.
اگر میزان LDL در خون شما، 3 ماه پس از رعایت رژیم غذایی TLC هنوز mg/dl 130 یا بیشتر میباشد، ضروری است همزمان با رعایت رژیم غذایی TLC درمان دارویی را نیز شروع نمایید.
اگر میزان LDL در خون شما، کمتر از mg/dl 130 باشد، در این صورت ضروری است که رژیم غذایی منطبق با سلامتی قلب را رعایت نمایید که اندکی نسبت به رژیم غذایی TLC حاوی مقادیر بیشتری از چربی اشباع شده و کلسترول میباشد.
 

طبقه 3

، میزان خطر متوسط؛ در این گروه سطح اهداف درمانی کمتر از mg/dl 130 میباشد.
اگر میزان LDL در خون شما mg/dl 130 یا بیشتر باشد، ضروری است رعایت رژیم غذایی TLC را شروع نمایید.
اگر میزان LDL در خون شما 3 ماه پس از رعایت رژیم غذایی TLC ، mg/dl 160 یا بیشتر باشد، ضروری است همزمان با رعایت رژیم غذایی TLC ، درمان دارویی را نیز شروع نمایید.
اگر میزان LDL در خون شما کمتر از mg/dl 130 باشد، در این صورت ضروری است که رژیم غذایی منطبق با سلامتی قلب را رعایت نمایید.

طبقه 4

، میزان خطر پایین تا متوسط؛ در این گروه سطح اهداف درمانی کمتر از mg/dl 160 میباشد.
اگر میزان LDL در خون شما mg/dl 160 یا بیشتر باشد، ضروری است رعایت رژیم غذایی TLC را شروع نمایید.
اگر میزان LDL در خون شما، 3 ماه پس از رعایت رژیم غذایی TLC هنوز mg/dl 160 یا بیشتر باشد، به منظور کاهش میزان LDL در خونتان ضروری است همزمان با رعایت رژیم غذایی TLC ، درمان دارویی را نیز شروع نمایید بخصوص اگر میزان LDL در خون شما mg/dl 190 یا بیشتر باشد.
اگر میزان LDL در خون شما کمتر از mg/dl 160 باشد، ضروری است که تنها از رژیم غذایی منطبق با سلامتی قلب پیروی نمایید.
به منظور کاهش میزان خطر ابتلا به بیماری قلبی و پایین نگه داشتن آن، کنترل هر عامل خطرزای دیگر ابتلا به بیماری قلبی از جمله پرفشاری خون و سیگار کشیدن پر اهمیت میباشد.

پایین آوردن میزان کلسترول خون با استفاده از تغییرات درمانی در شیوه زندگی (TLC)


TLC مجموعه کارهایی است که شما به منظور پایین آوردن میزان کلسترول LDL خون، میتوانید آنها را انجام دهید. برنامه TLC از قسمتهای اصلی زیر تشکیل شده است:
 

رژیم غذایی TLC :

این یک برنامه غذایی با میزان پایینی از چربی اشباع شده و کلسترول میباشد که در آن میزان چربیهای اشباع شده کمتر از 7 درصد کل کالریهای روزانه بوده و میزان کلسترول موجود در رژیم غذایی کمتر از 200 میلی گرم در طی یک روز میباشد.
رژیم غذایی TLC تنها مقادیری از کالری را که برای حفظ وزن مطلوب و پرهیز از افزایش وزن کافی میباشد، توصیه مینماید. اگر میزان LDL در خون شما با کاهش میزان مصرف چربیهای اشباع شده و کلسترول رژیم غذایی به حد کافی کاهش نیافت، در این صورت میتوان مقادیر فیبرهای محلول غذایی موجود در رژیم غذایی را افزایش داد.
همچنین میتوان برخی از محصولات غذایی خاصی را که حاوی استانولها و استرولهای گیاهی میباشند (مثلاً مارگارین ها پایین آورنده کلسترول خون) به رژیم غذایی TLC اضافه نمود تا قدرت پایین آورنده LDL این رژیم غذایی را بیفرزاید.

کنترل وزن :

کاهش دادن وزن در صورت داشتن اضافه وزن، میتواند به کاهش میزان LDL در خون کمک نماید و این کار بویژه در افرادی که مجموعه ای از عوامل خطرزا مثل میزان بالای تری گلیسیرید و یا سطوح پایین HDL و یا اضافه وزن همراه با مقادیر بالای دور کمر (بیشتر از 100 سانتیمتر یا 40 اینچ در مردان و بیشتر از 89 سانتیمتر یا 35 اینچ در زنان) را دارند، اهمیت خاصی دارد.

فعالیت بدنی :

فعالیت منظم بدنی (روزانه 30 دقیقه در اغلب و ترجیحاً در همه روزهای هفته) در هر فردی توصیه شده است. این کار میتواند میزان HDL خون را بالا برده و میزان LDL خون را کاهش دهد که بویژه در افرادی که میزان تری گلیسیرید بالایی داشته و / یا سطوح پایینی از HDL را دارند اهمیت خاصی دارد. چنین افرادی اغلب دچار اضافه وزن همراه با مقادیر بالای دور کمر نیز میباشند.

درمان دارویی


حتی اگر به منظور پایین آوردن کلسترول خون درمان دارویی را شروع کرده اید، ضروری است که رعایت از TLC یا تغییرات درمانی در شیوه زندگی را ادامه بدهید. این کار به شما اجازه میدهد که میزان مصرف دارو را تا حد امکان در مقادیر پایینی نگه داشته و از سایر راهها از ابتلا به بیماریهای قلبی جلوگیری نمایید.
انواع مختلفی از داروهای پایین آورنده میزان کلسترول در دسترس میباشند که شامل استاتینها، تجزیه کننده های اسید صفراوی، اسید نیکوتینیک (نیاسین)، ترکیبات فیبرات و مهار کننده¬های جذب کلسترول میباشند.
پزشک شما در انتخاب بهترین داروی مناسب به شما کمک خواهد نمود.
استاتینها در پایین آوردن مقادیر LDL خیلی مؤثر بوده و در بیشتر افراد بیخطر میباشند. تجزیه کننده های اسیدصفراوی مقادیر LDL را پایین آورده و میتوان آنها را به تنهایی و یا در ترکیب با استاتینها مصرف نمود.
نیکوتینیک اسید مقادیر LDL و تری گلیسیرید را پایین آورده و مقادیر HDL را می افزاید.
فیبریک اسیدها مقادیر LDL را مختصری پایین آورده ولی عمدتاً در درمان مقادیر بالای تری گلیسیرید و سطوح پایین HDL مصرف میشوند.
مهار کننده های جذب کلسترول، مقادیر LDL را پایین آورده و میتوان آنها را به تنهایی یا در ترکیب با استاتینها مصرف نمود.
با تحقق اهداف درمانی LDL در مورد شما، در صورت وجود مقادیر بالای تری گلیسیرید و / یا سطوح پایین HDL در خون شما، پزشک برای درمان این موارد نیز اقدام مینماید. این درمانها شامل کاهش دادن وزن در صورت ضرورت، افزایش میزان فعالیت بدنی، ترک سیگار، و احتمالاً مصرف دارو میباشد.
غذاهایی که حاوی مقادیر کمی از چربیهای اشباع شده میباشند عبارتند از :
لبنیات بدون چربی یا با چربی 1 درصد، گوشت بدون چربی، ماهی، مرغ بدون پوست، غذاهای تهیه شده از غلات سبوسدار، میوه ها و سبزیجات.
از مارگارینهای نرم و مایعی که حاوی مقادیر پایینی از چربی های اشباع شده میباشند و میزان چربی ترانس در آنها پایین بوده و یا اصلاً وجود ندارد، استفاده نمایید.
میزان مصرف غذاهای سرشار از کلسترول مثل جگر و دیگر ارگانهای گوشتی، زرده های تخم مرغ و لبنیات با چربی کامل را محدود نمایید.
منابع خوب فیبرهای محلول شامل جو دوسر، میوه هایی مانند مرکبات و گلابی، سبزیجاتی مثل کلم بروکلی و هویج، و حبوبات خشک شده مثل لوبیا و نخود میباشند.


 تهیه و تنظیم :
 واحد پیشگیری و آموزش همگانی مرکز قلب تهران
دکتر ناهید شفیعی - دکتر اکبر نیک پژوه


تعداد بازدید : 3130
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 03:17- 1399/7/2
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل