THC

111

:: برگزاری آزمون OSCE در مرکز قلب تهران - 1401/03/29
گالری عکس
بمنظور تکمیل و پذیرش دستیاران فلوشیپ در رشته های اینترونشنال کاردیولوژی، اکوکاردیوگرافی و الکتروفیزیولوژی این آزمون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز قلب تهران، روز دوشنبه 23 خرداد 1401 آزمون تکمیلی دستیار فلوشیپ با حضور 23 شرکت کننده در مرکز قلب تهران برگزار شد.
در این آزمونها که شامل 12 شرکت کننده در رشته اینترونشنال کاردیولوژی، 7 نفر اکوکاردیوگرافی و 4 نفر در رشته الکتروفیزیولوژی بوده است، شرکت کنندگان در آزمونهای کتبی و شفاهی مورد سنجش قرار گرفتند.
در برگزاری OSCE دکتر مجتبی سالاری فر بعنوان مدیر گروه قلب و مسئول برگزاری آزمون، دکتر محمد علیدوستی بعنوان دبیر آزمون در رشته اینترونشنال کاردیولوژی، دکتر آرزو ظروفیان بعنوان دبیر رشته اکوکاردیوگرافی، دکتر علی بزرگی بعنوان دبیر آزمون رشته الکتروفیزیولوژی و مریم قربانی بعنوان دبیر اجرایی حضور داشتند.
توضیح اینکه اساتید آزمونگر که از داخل و خارج مرکز در برگزاری این آزمون همکاری داشتند شامل دکتر محققی، دکتر طباطبائی، دکتر رحمانی، دکتر زینعلی، دکتر سلاری فر، دکتر علیدوستی، دکتر نعمتی پور، دکتر یمینی شریف، دکتر سعید صادقیان، دکتر علی بزرگی، دکتر صاحب جمع، دکتر حسین ثابت، دکتر مهر پویا، دکتر ستارزاده و دکتر ظروفیان بودند.تعداد بازدید : 114
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...