مرکز قلب تهران

سایر تخصص ها

در ادامه اطلاعات کاملی از پزشکان این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر نرگس شهبازی

متخصص آسيب شناسي

دکتر مریم تاجیک

متخصص پزشکي هسته اي

دکتر ابوالقاسم رضوانی

متخصص پزشکي ورزشي

دکتر علیرضا معززی

دندانپزشک

دکتر سپیده نیازی

متخصص پزشکي ورزشي

دکتر سیاوش خبازپور

دندانپزشک

دکتر پیام فرحبخش

متخصص تغذيه

دکتر مریم ناصح

داروساز

دکتر محمد علی برومند

متخصص پاتولوژي

دکتر زهرا کفایتی

راديولوژيست

دکتر شاپور شیرانی

متخصص راديولوژي

دکتر نازیلا شاه منصوری

 فلو شيپ سايکو سوماتيک متخصص روانپزشکي

دکتر مصطفی نجاتیان

پزشک بازتواني

دکتر علیرضا حاجی قاسمی

داروساز

دکتر آزیتا حاج حسین طلاساز

متخصص دارو سازي باليني

دکتر ثریا اعتمادی

روان شناس
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل