مرکز قلب تهران

پزشک عمومی

در ادامه اطلاعات کاملی از پزشکان این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر محسن شجاعی نسب

 پزشک عمومي

دکتر محمدرضا بخشایش

پزشک عمومي

دکتر پیوند بینا

پزشک عمومي

دکتر سعید حقیقتی

پزشک عمومي

دکتر اکبر شفیعی

پزشک عمومي

دکتر آرزمو یوسفی

پزشک عمومي

دکتر مرضیه پور جعفری

 پزشک عمومي

دکتر آیدا بی ریا

پزشک عمومي

دکتر ثریا ارژن

پزشک عمومي

دکتر آرزو فهری

 پزشک عمومي

دکتر ناهید حسن پور

پزشک عمومي

دکتر المیرا زارع

پزشک عمومي

دکتر ندا غفاری مرندی

پزشک عمومي

دکتر سید حمیده مرتضوی

پزشک عمومي
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل