مرکز قلب تهران

پزشک عمومی

در ادامه اطلاعات کاملی از پزشکان این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر حمید آرین نژاد

دکتر اکبر شفیعی

متخصص پزشکي اجتماعي

دکتر شهرام ربانی

دکتر محمدرضا بخشایش

پزشک عمومي

دکتر نگین یاوری

دکتر سعید حقیقی

پزشک عمومي

دکتر زهرا دهقانی

دکتر آرزمو یوسفی

پزشک عمومي

دکتر معصومه لطفی

اپيدميولوژيست

دکتر آیدا بی ریا

پزشک عمومي

دکتر حسام الدین عباسی

اپيدميولوژيست

دکتر آرزو فهری

 پزشک عمومي

دکتر آرمیتا مهدوی

دکتر المیرا زارع

پزشک عمومي

دکتر محمد محمدی

متخصص پزشکي اجتماعي

دکتر آرش جلالی

متخصص آمار

دکتر محسن شجاعی نسب

 پزشک عمومي
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل